Hướng dẫn khác

23/11/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

20/11/2017

Công văn số 573/CT-TTHT ngày 19/01/2015 của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh về hoàn Thuế Thu nhập cá nhân:

14/11/2017

Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, bao gồm:

14/11/2017

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, bao gồm:

28/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

27/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

26/10/2017

Công văn 2159/BHXH-BT ngày 01/06/2017 về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới:

24/10/2017

Vấn đề về Khấu trừ Thuế GTGT qua tài khoản khác

24/10/2017

Hướng dẫn mới về Xử lý hồ sơ hoàn Thuế Giá trị gia tăng