Hướng dẫn Văn bản quy phạm Hành chính

06/11/2018

Thông tư này hướng dẫn Thể thức và Kỹ thuật trình bày văn bản Hành chính và Bản sao văn bản: