Văn bản pháp quy

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính đến thời điểm 20/03/2017, gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Giá trị gia tăng tính đến thời điểm ngày 20/03/2018, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản luật hiện hành hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tính đến thời điểm ngày 12/09/2018, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập cá nhân tính đến thời điểm 30/07/2015, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu tính đến thời điểm 17/04/2017, bao gồm: