Luật Kế toán

21/10/2017

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán . Ngày hiệu lực thi hành 01/01/2017;

30/09/2017

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 về luật kế toán. Ngày hiệu lực từ 01/01/2017: