Xử phạt hành chính về thuế

24/10/2017

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016:

24/10/2017

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2014: