VĂN BẢN THUẾ TÀI NGUYÊN

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Tài nguyên tính đến thời điểm 12/12/2016, bao gồm:

 1. Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2010.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về Thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế tài nguyên. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2010.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính quy định, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính Thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Ngày hiệu lực của văn bản: 20/11/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 6 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Ngày hiệu lực của văn bản: 12/12/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Thuế tài nguyên. Thông tư này có hiệu lực áp dụng kể từ kỳ khai thuế tài nguyên tháng 7/2010 trở đi.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Văn bản hợp nhất luật Thuế tài nguyên số 18/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 của Văn phòng Quốc hội. Ngày hiệu lực: 11/12/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế tài nguyên. Ngày hiệu lực: 26/05/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan