Các văn bản Thuế được ban hành trong năm 2017

10/10/2017

Văn bản về Luật Thuế Giá trị gia tăng: – Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 04/04/2017. – Thông tư (1) […]

  1. Văn bản về Luật Thuế Giá trị gia tăng:

– Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 04/04/2017.

– Thông tư (1) hợp nhất số  13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: ngày 15/05/2017.

  1. Văn bản luật quy định hướng dẫn sử dụng hóa đơn:

– Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017: Sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 12/06/2017.

  1. Văn bản về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

– Thông tư hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/05/2017.

  1. Văn bản về Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt:

– Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính), Ngày hiệu lực của văn bản: 20/4/2017.

– Thông tư hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngày hiệu lực của văn bản: ngày 15/05/2017.

  1. Văn bản về Luật Thuế Xuất khẩu – Nhập khẩu:

– Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ Quy định thuế suất Thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016. Ngày hiệu lực của văn bản: 14/03/2017.

– Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 03/03/2017 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan Nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Ngày hiệu lực của văn bản: 17/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

  1. Văn bản về Luật Thuế Tài nguyên:

– Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2017.

Facebook Comments