Chi phí mua Bảo hiểm Nhân thọ cho nhân viên

12/10/2018

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP trong đó đã bổ sung “bảo hiểm nhân thọ” vào mức bị khống chế

View Fullscreen
Facebook Comments