Chuyển nhượng vốn từ Nhà thầu nước ngoài

23/11/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

  • Công văn số 664/TCT-CS ngày 01/03/2017 của Tổng cục Thuế về Chính sách Thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 858/CT-TTHT ngày 09/01/2017 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về Trả lời chính sách Thuế:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 8085/CT-TT&HT ngày 06/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về Chuyển nhượng vốn:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 50492/CT-HTr ngày 03/08/2015 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về Giải đáp chính sách Thuế:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 2953/BTC-CST ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài:

Download

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan