Chuyển nhượng vốn từ Thu nhập doanh nghiệp

27/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

  • Công văn số 44821/CT-HTr ngày 09/07/2015 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về Trả lời chính sách Thuế:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/09/2010 của Bộ Tài chính về chính sách Thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 4317/TCT-CS ngày 03/10/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách Thuế TNDN:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 5145/TCT-DNL ngày 04/12/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách Thuế TNDN:

Download

View Fullscreen
Facebook Comments