Danh mục sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

11/10/2017

Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan