DANH MỤC MẪU BIỂU

21/12/2017

Các mẫu biểu được ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, bao gồm:

1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế
08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
01/KHBS Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
3. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
01/GTGT Tờ khai thuế Giá trị gia tăng
01-1/GTGT Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
01-2/GTGT Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
01-3/GTGT Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
01-4A/GTGT Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ
01-4B/GTGT Phụ lục bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm
01-5/GTGT Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
01-6/GTGT Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán
01-7/GTGT Phụ lục bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra
02/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
03/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý
04/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
04-1/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
05/GTGT Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh
06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT
4. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh
01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu
01-1/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
02/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản
02-1/TNDN Bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất động sản
03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN
03-1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
03-1B/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng
03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
03-2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ
03-3A/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng
03-3B/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (Dự án đầu tư mở rộng)
03-3C/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoặc DN hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ
03-4/TNDN Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế
03-5/TNDN Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
03-6/TNDN Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
03-7/TNDN Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết
03-8/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
04/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu
05/TNDN Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
5. Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
01/TTĐB Tờ khai thuế TTĐB
01-1/TTĐB Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB
01-2/TTĐB Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB
6. Khai thuế tài nguyên
01/TAIN Tờ khai thuế tài nguyên
02/TAIN Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
7. Khai thuế Bảo vệ môi trường (BVMT)
01/TBVMT Tờ khai thuế bảo vệ môi trường
01-1/TBVMT Bảng phân bổ thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương
8. Khai, hoàn, miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
02/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
03/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
04-2/TNCN Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
05/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
05-1/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động
05-2/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú
05-3/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh
06/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
06-1/BK-TNCN Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 06/KK-TNCN)
07/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai trực tiếp với cơ quan thuế
08/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
08A/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
08B/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
09/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
09-1/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công (kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN)
09-2/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN)
09-3/PL-TNCN Phụ lục Giảm trừ gia cảnh  cho người phụ thuộc (kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN)
09-4/PL-TNCN Phụ lục thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN)
11/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
11-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN
12/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
12-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN
13/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
13-1/BK-TNCN Phụ lục bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm
14/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản
14-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN
16/ĐK-TNCN Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
16-1/TB-MST Thông báo Mã số thuế Người phụ thuộc
17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
18/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN
19/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài
20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập năm…
21a/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng
21b/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng
23/CK-TNCN Bản cam kết
24/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
01/KK-BHĐC Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
02/KK-BHĐC Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
02-1/BK-BH Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm
02-2/BK-ĐC Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
01/KK-XS Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số
02/KK-XS Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số
02-1/BK-XS Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số
9. Khai thuế môn bài (MBAI)
01/MBAI Tờ khai thuế môn bài
10. Khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai
01/TK-SDDPNN Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
02/TK-SDDPNN Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho tổ chức)
03/TKTH-SDDPNN Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dành cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
01/TB-SDDPNN Thông báo nộp thuế
01/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho tổ chức có đất chịu thuế)
02/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)
03/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)
04/SDNN Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp
01/TSDĐ Tờ khai tiền sử dụng đất
02/TSDĐ Thông báo nộp tiền sử dụng đất
01/TMĐN Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước
02/TMĐN Thông báo nộp tiền thuê đất
11. Khai phí, lệ phí
01/BVMT Tờ khai phí bảo vệ môi trường
02/BVMT Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường
01/PHLP Tờ khai phí, lệ phí
02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí
01/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
02/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ
01-1/LPTB Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất
12. Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài
01/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)
01/TNKDCK Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
01/HKNN Tờ khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài
01-1/HKNN Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho vận tải hàng không quốc tế)
01-2/HKNN Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế)
01/VTNN Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài
01-1/VTNN Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu)
01-2/VTNN Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)
01-3/VTNN Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ
01/TBH Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
01/TBH-TB Thông báo dự kiến: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
01-1/TBH-TB Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết
02/TBH-TB Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
02-1/TBH-TB Phụ lục danh mục hợp đồng tái bảo hiểm
01/HTQT Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và….(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)
02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)
02-1/NTNN Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài
02-2/NTNN Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu
03/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
04/NTNN Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
13. Khai thuế khoán và cho thuê tài sản
01/THKH Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
01-1/THKH Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
02/THKH Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
03/THKH Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
01A/KK-HĐ Tờ khai thuế TNCN, GTGT (cho hộ khoán)
01-1/TB-HĐ Thông báo nộp bổ sung thuế
01/KK-TTS Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản
14. Khai thuế đối với thuỷ điện
01/TĐ-GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN
01-1/TĐ-GTGT Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện
01-2/TĐ-GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương
02-1/TĐ-TNDN Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương
03/TĐ-TAIN Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện
03-1/TĐ-TAIN Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương
03A/TĐ-TAIN Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện
15. Khai thuế TNDN, thuế tài nguyên đối với hoạt động dầu khí
01A/TNDN-DK Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí
01B/TNDN -DK Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên
01/PL-DK Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí
02/TNDN -DK Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí
02-1/PL-DK Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí
01/BCTL-DK Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế
01/TAIN-DK Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính
02/TAIN-DK Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
16. Ấn định thuế
01/AĐTH Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp
17. Nộp thuế
01/NOPT Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước
01/GHAN Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế
02/GHAN Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với …
03/GHAN Thông báo về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt
04/GHAN Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt
01/NDAN Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
02/NDAN Quyết định về việc nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đối với …
03/NDAN Thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế
04/NDAN Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế
05/NDAN Văn bản về việc xác minh thông tin bảo lãnh
06/NDAN Văn bản về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế
01/MTCN Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế đối với…
18. Uỷ nhiệm thu thuế
01/UNTH Hợp đồng về việc Uỷ nhiệm thu
02/UNTH Biên bản về việc thanh lý Hợp đồng Uỷ nhiệm thu
03/UNTH Báo cáo về tình hình thu nộp thuế theo Hợp đồng ủy nhiệm thu
04/UNTH Báo cáo quyết toán về việc sử dụng biên lai thuế
19. Xác nhận nghĩa vụ thuế
02/HTQT Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam
03/HTQT Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài
04/HTQT Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam sử dụng cho TNCN hoặc TNDN
05/HTQT Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật
06/HTQT Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam
07/HTQT Giấy chứng nhận cư trú
20. Miễn thuế, giảm thuế
01/MGTH Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế
02/MGTH Biên bản  xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản
03/MGTH Quyết định về việc miễn (giảm) thuế
04/MGTH Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)
01/MTPDTA Thông báo miễn giảm thuế  theo các điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
21. Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt
01/XOANO Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế
02/XOANO Công văn thông báo về việc bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế
03/XOANO Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho …. của UBND
04/XOANO Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho … của TCT
05/XOANO Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho … của BTC
06/XOANO Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho … của TTg CP
07/XOANO Thông báo về việc không thuộc trường hợp được xoá nợ tiền thuế
22. Hoàn thuế
01/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
01-1/ĐNHT Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào
01-2/ĐNHT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao
01-3/ĐNHT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam
01-4/ĐNHT Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu
02/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của …)
01/HT-TB Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
02/HT-TB Thông báo về việc không được hoàn thuế
01/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế
02/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước
23. Thanh tra, kiểm tra thuế
01/KTTT Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
02/KTTT Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
03/KTTT Quyết định về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại …
04/KTTT Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra)
05/KTTT Biên bản về việc công bố quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra)
06/KTTT Kết luận về việc kiểm tra (thanh tra Thuế)
07/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế
08/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế
09/KTTT Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin
10/KTTT Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
11/KTTT Biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
12/KTTT Quyết định về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ
13/KTTT Biên bản về việc trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ
14/KTTT Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
15/KTTT Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
16/KTTT Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra)
17/KTTT Biên bản về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra)
18/KTTT Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra (hoặc thanh tra) tại …
19/KTTT Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) tại …
20/KTTT Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế
21/KTTT Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra

 

Facebook Comments

Bài viết liên quan