DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LƯƠNG, BHXH, BHYT

24/10/2017

Các văn bản hiện hành về Lương, BHXH, BHYT tính đến thời điểm 01/01/2017, gồm:

 1. Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/05/2013;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2009;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/200/. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Ngày hiệu lực văn bản: 01/01/2016;
  –  Download,doc
  –  Download.pdf
 7. Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2017;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 2/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 13. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/07/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5, điều 13 thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 14. Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 15. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/02/2016;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 16. Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 17. Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 của Bảo hiểm xã hội quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 01/QĐ-BHXH, quyết định số 1399/QĐ-BHXH và quyết định số 488/QĐ-BHXH của bảo hiểm xã hội việt nam, Ngày hiệu lực của văn bản: 26/08/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 18. Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội quyết định ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Ngày hiệu lực của văn bản: 09/09/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 19. Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Bảo hiểm xã hội quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 22/04/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 20. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Ngày hiệu lực của văn bản: 14/04/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan