Dịch vụ Kiểm toán

27/10/2017

Kiểm toán Báo cáo Tài chính (của doanh nghiệp độc lập, Tập đoàn, Tổng công ty – Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất);

  • Kiểm toán dự án XDCB hàng năm và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản khi hoàn thành từng giai đoạn hoặc hoàn thành toàn bộ dự án;
  • Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt;
  • Kiểm toán nội bộ;
  • Soát xét báo cáo tài chính.
Facebook Comments