Hợp đồng giao khoán nhân công

12/10/2017

Hợp đồng giao khoán việc với một lao động hoặc một nhóm người lao động hiện đang là giải pháp mà khá nhiều doanh nghiệp (Công ty) áp dụng.

View Fullscreen
Facebook Comments