Hướng dẫn về tài chính

14/11/2017

Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, bao gồm:

14/11/2017

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, bao gồm:

24/10/2017

Thống tư số 09/2015/TT-BTC về Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp về thanh toán tiền mặt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2015: