Hướng dẫn về thuế

02/10/2018

Công văn số 56284/-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội trả lời về thuế TNCN đối với khoản truy lĩnh nợ lương, theo đó:

02/10/2018

Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc Chi phí taxi công ty chi trả cho các chuyên gia nước ngoài do công ty mẹ phái cử sang, theo đó:

02/10/2018

Công văn số 55648/CT-TTHT ngày 09/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xuất hóa đơn điều chỉnh, theo đó:

02/10/2018

Công văn số 54475/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định, theo đó:

02/10/2018

Công văn số 54152/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý số thuế ân định tăng thêm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó:

23/11/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

20/11/2017

Công văn số 573/CT-TTHT ngày 19/01/2015 của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh về hoàn Thuế Thu nhập cá nhân:

28/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

27/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn: