Thuế Thu nhập cá nhân

02/10/2018

Công văn số 56284/-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội trả lời về thuế TNCN đối với khoản truy lĩnh nợ lương, theo đó:

02/10/2018

Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc Chi phí taxi công ty chi trả cho các chuyên gia nước ngoài do công ty mẹ phái cử sang, theo đó:

20/11/2017

Công văn số 573/CT-TTHT ngày 19/01/2015 của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh về hoàn Thuế Thu nhập cá nhân:

28/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

24/10/2017

Công văn số 6046/CT-TNCN ngày 21/02/2017 về đính chính Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017:

24/10/2017

Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 về Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc:

12/10/2017

Đầu năm 2017, Các Cục thuế đã ban hành các công văn để hướng dẫn các tổ chức – cá nhân quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập được chi trả vào năm 2016 như sau:

12/10/2017

Hợp đồng giao khoán việc với một lao động hoặc một nhóm người lao động hiện đang là giải pháp mà khá nhiều doanh nghiệp (Công ty) áp dụng.