Quyết toán Thuế

24/10/2017

Công văn số 6046/CT-TNCN ngày 21/02/2017 về đính chính Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017:

24/10/2017

Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 về Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc:

12/10/2017

Đầu năm 2017, Các Cục thuế đã ban hành các công văn để hướng dẫn các tổ chức – cá nhân quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập được chi trả vào năm 2016 như sau: