Thuế Thu nhập doanh nghiệp

02/10/2018

Công văn số 54475/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định, theo đó:

27/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

24/10/2017

Mẫu tờ khai số 03/TNDN

12/10/2017

Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNDN tập trung vào các nội dung sau: