Quyết toán Thuế

24/10/2017

Mẫu tờ khai số 03/TNDN

12/10/2017

Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNDN tập trung vào các nội dung sau: