Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN năm 2017 cho thu nhập năm 2016

12/10/2017

Đầu năm 2017, Các Cục thuế đã ban hành các công văn để hướng dẫn các tổ chức – cá nhân quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập được chi trả vào năm 2016 như sau:

View Fullscreen
Facebook Comments