Hướng dẫn thanh toán bằng tiền mặt

14/11/2017

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, bao gồm:

View Fullscreen
Facebook Comments