HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

24/10/2017

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2014:

View Fullscreen
Facebook Comments