Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

08/12/2017

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa:

Download.doc

View Fullscreen
Facebook Comments