Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính

14/11/2017

Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, bao gồm:

View Fullscreen
Facebook Comments