Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

24/10/2017

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 về Quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017:

View Fullscreen
Facebook Comments