Thông tư số 53/2016/TT-BTC

30/09/2017

Thông tư số 53/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan