Điểm tin thuế

10/10/2017

Năm 2017, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Thông tư hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài Chính trên cơ sở hợp nhất 6 văn bản sau đây:

10/10/2017

Năm 2017, doanh nghiệp thực hiện Thuế GTGT theo Thông tư hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT[…]

09/10/2017

Ngày 28/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Văn bản hiệu lực từ: 01/05/2017.

09/10/2017

Thực hiện các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các doanh nghiệp phải tuân thu  theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.