Văn bản Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

30/09/2017

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính. Ngày hiệu lực thi hành sau 01/01/2017:

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan