VĂN BẢN LUẬT KIỂM TOÁN

06/01/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Kiểm toán tính đến thời điểm 06/12/2012, gồm:

 1. Luật số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về Luật Kiểm toán độc lập. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về Ban hành hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan