Văn bản pháp quy

10/09/2019

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013:

10/09/2019

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014:

29/06/2019

Các văn bản hiện hành về Luật quản lý Thuế tính đến thời điểm 27/06/2019, gồm:

22/04/2019

Các văn bản hiện hành về Phí và lệ phí tính đến thời điểm 19/04/2019, bao gồm:

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

28/02/2019

Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính đến thời điểm 16/03/2018, gồm: