Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

07/03/2018

Thông tư số 107/2017/TT/BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

11/10/2017

Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

11/10/2017

Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

11/10/2017

Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

11/10/2017

Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp