Kế toán hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

20/10/2017

Thông tư số 24/2017/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.