Văn bản khác

08/12/2017

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa:

08/12/2017

Bệnh viện chuyên khoa mắt thành phố X tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm.

21/11/2017

Các văn bản hiện hành về Tiền thuê đất, thuê mặt nước tính đến thời điểm 23/08/2017, bao gồm:

24/10/2017

Các văn bản hiện hành về Lương, BHXH, BHYT tính đến thời điểm 01/01/2017, gồm:

23/10/2017

Các văn bản hiện hành về Luật doanh nghiệp tính đến thời điểm 08/12/2015, gồm:

11/10/2017

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013: