Văn bản hồ sơ thầu

08/12/2017

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa:

08/12/2017

Bệnh viện chuyên khoa mắt thành phố X tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm.