Văn bản tài chính

23/10/2017

Các văn bản hiện hành về Luật doanh nghiệp tính đến thời điểm 08/12/2015, gồm:

11/10/2017

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013: