Luật Kiểm toán

06/01/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Kiểm toán tính đến thời điểm 06/12/2012, gồm: