Văn bản Thuế

10/09/2019

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013:

10/09/2019

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014:

29/06/2019

Các văn bản hiện hành về Luật quản lý Thuế tính đến thời điểm 27/06/2019, gồm:

22/04/2019

Các văn bản hiện hành về Phí và lệ phí tính đến thời điểm 19/04/2019, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính đến thời điểm 16/03/2018, gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Giá trị gia tăng tính đến thời điểm ngày 20/03/2018, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản luật hiện hành hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tính đến thời điểm ngày 12/09/2018, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập cá nhân tính đến thời điểm 15/05/2017, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu tính đến thời điểm 17/04/2017, bao gồm:

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt tính đến thời điểm 20/04/2017, bao gồm: