Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn

28/09/2018

Các văn bản luật hiện hành hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tính đến thời điểm ngày 12/09/2018, bao gồm: