Luật Quản lý Thuế

29/06/2019

Các văn bản hiện hành về Luật quản lý Thuế tính đến thời điểm 27/06/2019, gồm:

21/12/2017

Các mẫu biểu được ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, bao gồm: