Nhà thầu nước ngoài

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Thuế nhà thầu nước ngoài còn hiệu lực tính đến năm 2017, bao gồm: