Thuế GTGT

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Giá trị gia tăng tính đến thời điểm ngày 20/03/2018, bao gồm: