Xử phạt hành chính về thuế

10/09/2019

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013:

10/09/2019

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014:

24/10/2017

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016:

24/10/2017

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2014: