VĂN BẢN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP

23/10/2017

Các văn bản hiện hành về Luật doanh nghiệp tính đến thời điểm 08/12/2015, gồm:

 1. Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/11/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 08/12/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/12/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments