VĂN BẢN VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT

21/11/2017

Các văn bản hiện hành về Tiền thuê đất, thuê mặt nước tính đến thời điểm 23/08/2017, bao gồm:

 1. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 0/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP này 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Công văn số 5161/TCT-CS ngày 08/11/2016 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan