Yêu cầu về hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu

08/12/2017

Bệnh viện chuyên khoa mắt thành phố X tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm.

Trong đó, đối với nội dung hợp đồng tương tự, Bệnh viện nhận thấy nếu quy định nhà thầu phải có 03 hợp đồng và mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 70% giá trị gói thầu đang xét thì các nhà cung cấp rất khó có thể đáp ứng do vật tư cần mua phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa và số lượng hàng hóa dự kiến mua khá lớn.

Hỏi: Trong trường hợp này, Bệnh viện có thể quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) về việc cộng gộp hợp đồng đã thực hiện của nhà thầu khi xem xét hợp đồng tương tự được hay không?

Trả lời: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là một trong những nội dung cơ bản khi đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III các mẫu HSMT hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng  X. Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Đối với trường hợp trên, việc quy định về cộng gộp hợp đồng tương tự là phù hợp với hướng dẫn tại các mẫu HSMT nói trên. Theo đó, nếu yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 03 hợp đồng tương tự với giá trị tối thiểu là V thì tiếp tục quy định rõ nội dung nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với tính chất tương tự và giá trị là V. Với hợp đồng tương tự thứ hai, thứ ba, quy mô của các hợp đồng này có thể được xác định trên cơ sở cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nếu các hợp đồng quy mô nhỏ hơn này vẫn có tính chất tương tự với hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. Như vậy, với quy định này thì các nhà thầu thực hiện nhiều hợp đồng giá trị nhỏ hơn V nhưng có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét vẫn có cơ hội đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu HSMT đã nêu, đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu. Như vậy, hướng dẫn về giá trị của hợp đồng tương tự tương đối linh hoạt và không phải bất kì gói thầu nào, nơi nào, lúc nào cũng phải là 70%. Trong một số trường hợp với lý do xác đáng, hợp lý về tính chất gói thầu, nhà cung cấp tiềm năng, con số khác 70% vẫn có thể được sử dụng.

Facebook Comments