Danh mục Chứng từ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

28/02/2019

Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

Download.doc

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan