Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/11/2017

Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan