Hướng dẫn về đăng ký thuế

24/10/2017

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2016:

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan